ALGEMENE VOORWAARDEN – Westland Party Service versie 3

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot

verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het

verzorgen van festiviteiten, recepties, buffet/BBQ exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

2. Betaling

Betalingen dienen 8 dagen na factuurdatum of voor de afgesproken datum door Westland Party Service te zijn ontvangen.

Westland Party Service mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Bij opdrachten/overeenkomsten waarvan het factuur bedrag hoger is dan 1000,- euro ontvangt Westland Party Service binnen 7 dagen na akkoord een aanbetaling van 25% van het factuur bedrag.

3. Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt

tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij

schriftelijk aan Westland Party Service blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

4. Annulering

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als

schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende

goederen of diensten van Westland Party Service in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd. Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100% van totaalbedrag factuur. Zeven dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60% van totaalbedrag factuur. 14 tot 7 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35% van totaalbedrag factuur vermeerderd met gemaakte kosten. Meer dan 14 dagen 0% ( geen kosten). Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk of per mail aan Westland Party Service te geschieden. In sommige gevallen is er een coulance regeling van toepassing, wanneer word bepaald door Westland Party Service. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven of mail door Westland Party Service.

5. Opgegeven aantallen

De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Westland Party Service is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen. Indien de opgegeven aantallen door de cliënt 10 dagen voor

uitvoering van de overeenkomst 10% lager liggen dan het volgens overeenkomst afgesproken (of

geschat) aantal, heeft Westland Party Service het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te annuleren of de afgesproken prijs aan te passen. Let op: het afvallen van aantallen binnen de 3 dagen voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.

Indien de opgegeven aantallen door de cliënt voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst 10% hoger liggen dan het volgens overeenkomst afgesproken (of geschat) aantal, heeft Westland Party Service het recht om de afgesproken prijs aan te passen en een naheffing factuur te sturen.

6. Overmacht

In geval van overmacht heeft Westland Party Service het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of

gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Onder

overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

- Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd

voor de uitvoering van een overeenkomst.

- Stakingen.

- Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en

energieleveringen.

- Brand of ongevallen.

- Transportbelemmeringen.

- Iedere storing in de geregelde productie.

7. Aansprakelijkheid

Westland Party Service is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Westland Party Service terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 25% van de overeengekomen prijs en Westland Party Service nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

8. Weigering cq. beëindiging van orders en/of opdrachten

Westland Party Service behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/ of opdracht reeds mocht zijn bevestigd danwel met de

uitvoering van de order en/ of opdracht mocht zijn begonnen. Westland Party Service heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Westland Party Service te weigeren of de order en/ of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen(onmiddellijk) te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Westland Party Service heeft het recht (in geval van toepasselijkheid van bovenstaande) op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en /of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren(voortijdig) beëindigen van de order en/ of opdracht.

Westland Party Service, Edisonstraat 22C, 2691GT, ‘s-Gravenzande